A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новослобідська громада
Конотопський район Сумської області

Положення про постійні комісії Новослобідської сільської ради

Дата: 06.02.2019 10:08
Кількість переглядів: 419

  

  Додаток 1

до рішення

Новослобідської сільської ради

від 16.11.2017 р.

 

    ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Новослобідськоїсільської ради

 

РОЗДІЛ 1. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Постійні комісії ради є органами сільської ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Постійні комісії у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, що визначають їхню діяльність, регламентом  та Статутом Новослобідської сільської ради ( далі – ради), цим положенням.

         2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Усі інші питання  структури комісії  вирішуються відповідною комісією.

         3. Формування персонального складу постійних комісій здійснюється з урахуванням бажання депутатів працювати у відповідній комісії, їхньої фахової підготовки та професійного рівня.

4. До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський голова та секретар сільської ради

         5. Постійні комісії є  підзвітними раді та відповідальними перед нею.

         6. Положення про постійні комісії затверджуються сільською радою.

         7. Актами постійних комісій є висновки та рекомендації, які оформляються рішенням. Рішення постійних комісій мають дорадчий характер і підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи суб’єкти зобов’язані інформувати комісії у встановлені ними строки.

8. Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання безпосередньо на об'єктах, діяльність яких є предметом їх розгляду. 

 

ІІ.    ПЕРЕЛІК ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

1.Комісія з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку.

2. Комісія з питань регламенту, депутатської етики, освіти, культури, охорони здоров′я, фізкультури, спорту, соціальної  політики,прав людини, законності, запобігання і протидії корупції.

3.Комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, земельних відносин, архітектури, будівництва, інфраструктури,  транспорту та охорони навколишнього природного середовища.

 

        

Ш.     ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

         1. За дорученням ради, її голови  постійні комісії попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку населених пунктів сільської ради, сільського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету.

         2. Вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально – культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань. Забезпечує підготовку експертних висновків щодо регуляторного впливу внесених проектів регуляторних актів.

         3. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонують для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

         4. За дорученням ради,  сільського голови  та секретаря вивчають діяльність підзвітних та підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки висновки та рекомендації на розгляд керівників цих підприємств та установ, а в необхідних випадках - на розгляд сільської ради.

         5. Здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

6. Розглядають інші питання за дорученням ради,  сільського голови та за власною ініціативою.

 

 

ІV.      ПРАВА ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

         Постійні комісії мають право:

         1. У передбаченому Законом порядку скликати сесію сільської ради.

         2. Вносити пропозиції щодо питань на розгляд сільської ради.

         3. Виступати на сесіях сільської ради з доповідями та співдоповідями.

         4. Отримувати від керівних органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи з питань, які належать до відання постійних комісій, в порядку, визначеному законом.

         5. Створювати підготовчі комісії з залученням представників громадськості і спеціалістів.

         6. Розглядати спільно з іншими постійними комісіями питання, які належать до відання кількох постійних комісій.

 

 

V.    ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

         1. Постійні комісії ради проводять свою роботу відповідно до плану, складеного на рік, затвердженого на їх засіданні та погодженого з  сільським головою.

         2.Організація роботи постійних комісій ради покладається на голову комісії.

         3. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.

         4. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки та рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю  голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.

         Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем постійної комісії.

         5. В засіданні постійних комісій мають право брати участь, з правом дорадчого голосу, депутати, які не входять до складу відповідної комісії, запрошені депутати районної ради, посадові особи виконавчого апарату ради.

         6. На засідання постійних комісій можуть бути запрошені керівники або представники установ, організацій, підприємств, фахівці, котрі мають право дорадчого голосу.

         7. Депутати працюють в постійних комісіях на громадських засадах. У випадках неможливості взяти участь у засіданні, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

         8. Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий апарат сільської  ради.

 

 

VІ.   ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

Голова постійної комісії

         1. Обирається радою на її пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради за пропозицією голови сільської ради.

         2. Скликає, головує на засіданні, підписує протоколи, висновки та рекомендації комісії.

         Організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання, дає відповідні доручення членам комісії.

         3. Забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, підприємств, установ, організацій, громадських органів та органів самоорганізації населення, фахівців, засобів масової інформації.

         4. Організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

         5. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами.

         6. Спільні засідання постійних комісій проводять їх голови за домовленістю між собою. Висновки і рекомендації при цьому підписують голови відповідних комісій.

7.  У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконання своїх повноважень з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар.

 

Заступник голови постійної комісії

         1. Обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.

         2. Надає допомогу голові в організації роботи комісії, а при відсутності голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови комісії.

         3. Здійснює оперативний контроль за виконанням висновків і рекомендацій комісій.

         4. Узагальнює матеріали по підготовці питань на засідання комісії.

 

Секретар постійної комісії

         1.Обирається із членів комісії на її пленарному організаційному  засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.

         2.Надсилає членам комісії повідомлення про час і місце проведення засідання та інших  заходів комісії.

         3. При відсутності голови комісії і його заступника - скликає та головує на засіданні комісії.

         4. Складає і підписує протоколи засідань комісії, веде діловодство.

         5. Забезпечує своєчасність відправки виконавцям висновків і рекомендації комісії, отримання відповідних інформацій, виконує інші доручення комісії, її голови або заступника голови комісії.

 

VІІ.  ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАДИ

 

Комісія з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку

         1. Надає рекомендації щодо проектів програм економічного та соціального розвитку територіальної громади та її фінансове забезпечення.

         2. Готує проекти місцевого бюджету, бюджетні запити головних розпорядників коштів та погоджує його зміни, готує висновки та рекомендації з цих питань.

         3. Надає звіти про виконання місцевого бюджету  та програми соціально – економічного розвитку.

         4. Подає подання постійної комісії щодо виділення додаткових коштів для фінансування організацій, установ та інших органів.

         5. Надає рекомендації з питання сприяння інвестиційній діяльності громади.

 

Комісія з питань регламенту, депутатської етики, освіти, культури, охорони здоров′я, фізкультури, спорту, соціальної  політики, прав людини, законності, регуляторної діяльності,

запобігання і протидії  корупції

  1. Готує висновки з питань, пов'язаних із захистом прав депутата та іншими гарантіями депутатської діяльності, відкликання депутата ви­борцями або достроковим припиненням повноважень депутата;

2. Готує за дорученням ради або сільського голови рекомендації з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю та дотриманням норм депутатської етики, дотриманням законодавства України під­приємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами;

3. Готує висновки про роботу депутатів у раді та про виконання ними рішень ради та її виконавчих органів;

4. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів для боротьби із злочинністю, забезпечення охорони громадського порядку, для збе­реження колективної та приватної власності.

Комісія заслуховує депутата, який порушує регламент сільської ради, законодавство України з питань повноважень депутата. Комісія може прий­мати щодо депутата такі заходи впливу:

- зробити зауваження на закритому засіданні;

- оголосити на сесії сільської ради факти порушень депутатом мо­ральних норм;

- зобов'язати висловити вибачення.

За дорученням ради комісія може розглянути й інші питання. Зокрема, організувати допомогу з правових питань депутатам сільської ради, пра­цівникам виконкому сільської ради, активістам, залучаючи до цього спе­ціалістів. Розглядає та надає рекомендації  з питання щодо розвитку освіти, культури, охорони здоров′я на селі, поліпшення її якості, розвитку матеріальної бази установ освіти, культури та медицини;

         5. Готує проекти програм щодо  розвитку освіти, покращення медичного обслуговування населення, матеріального забезпечення лікувальних закладів, розвитку культури, історичної спадщини, духовності, розвитку фізкультури і спорту, підтримки молоді.

         6. Вивчає питання освіти дітей - сиріт та дітей, які залишилися без опіки батьків, у школах – інтернатах, дитячих будинках, закладах освіти.

         7. Розглядає питання удосконалення форм і методів розвитку молодіжної політики, фізкультури і спорту на селі, питання соціального захисту молоді, її працевлаштування, забезпечення житлом молодих сімей, а також спрямованих на організацію дозвілля, туризму, забезпечення інтересів підлітків і молоді у сфері освіти і праці.

         8. Розробляє пропозиції щодо забезпечення професійної підготовки медичних кадрів, уведення сімейної медицини в сільській місцевості.

         9. Готує  програми соціального захисту та зайнятості населення.

10. Готує питання профілактики боротьби зі злочинністю та корупцією.

11. Надає рекомендації щодо проектів цільових програм по боротьби зі злочинністю і вносить на затвердження радою.

12. Вносить пропозиції щодо звернень громадян та підприємств про дотримання їх законних прав та інтересів.

13. Розглядає звернення громадян, у тому числі скарги на порушення законності під час розгляду їх звернень депутатами сільської ради, сільським головою та його заступником.

 

 

Комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, земельних відносин, архітектури, будівництва, інфраструктури,  транспорту

та охорони навколишнього природного середовища.

 

         1. Вивчає роботу підготовки об’єктів соціально-культурного призначення, шкіл до роботи в осінньо-зимовий період, забезпечення їх і населення сільської ради паливом.

         2. Розглядає питання благоустрою територій підприємств, населених пунктів, санітарного їх стану.

         3. Здійснює контроль за виконанням програм, рішень ради відносно питань агропромислового комплексу, соціального розвитку села і охорони навколишнього природного середовища.

         4. Вносить пропозиції стосовно збільшення виробництва сільськогосподарської продукції.

         5. Вивчає і робить висновки щодо стану реформування в агропромисловому комплексу, питань регулювання земельних відносин, раціонального використання землі суб’єктами, незалежно від форм  господарювання.

         6. За дорученням голови ради вивчає доцільність виділення земель для несільськогосподарських потреб, відповідно до чинного законодавства, вносить відповідні висновки і рекомендації.

         7. Сприяє соціальному розвитку населених пунктів сільської ради, покращення побутового обслуговування сільського населення.

         8. Вивчає стан зберігання отрутохімікатів на території сільської ради, використання природних ресурсів, забруднення атмосфери, вносить висновки і рекомендації.

         9. Здійснює контроль за виконанням природоохоронних заходів.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи подобається вам наш сайт?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь