A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новослобідська громада
Конотопський район Сумської області

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Новослобідської сільської ради (втратила чинність)

Дата: 06.02.2019 10:15
Кількість переглядів: 2344

НОВОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПУТИВЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 10

30 листопада 2017 року                                                              с. Нова Слобода

Про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Новослобідської сільської ради

 

 

           Заслухавши і обговоривши інформацію секретаря ради Мірошнікової О.А. про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Новослобідської сільської ради, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Новослобідської сільської ради, вирішив:

1. Затвердити склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті Новослобідської сільської ради у кількості 8 ( восьми) чоловік:

Голова комісії -                Солом’яник Сергій Володимирович

Секретар комісії  -           Чапля Наталія Іванівна

Члени комісії :                  Юрченко Валентина Дмитрівна

                                           Дзекунова Жанна Василівна

                                           Колода Антоніна Сергіївна

                                           Кострова Валентина Миколаївна

                                           Зюзько Валентина Іванівна

                                           Вознюк Лада Федорівна

 

         2. Затвердити Положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Князівської сільської ради ( додається) .

 

                                                               

 

Сільський голова                                          О.О. Гаркавенко

 

Додаток до рішення

 виконкому № 10 від 30.11.2017 р.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про адміністративну комісію при виконавчому комітеті

Новослобідської сільської ради

І. Завдання адміністративної комісії, порядок її утворення і діяльності.

1. Завданням адміністративної комісії  є розгляд справ про адміністративні порушення,виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання законів, чесного ставлення до державного і громадського обов’язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самими правопорушниками, так і іншими особами.

2.    Адміністративна комісія розглядає усі справи про адміністративні правопорушення, за винятком віднесених до чинного законодавства до компетенції інших органів (службових осіб).

3.   Адміністративна комісія забезпечує своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування  обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законодавством, виконання   адміністративних правопорушень, запобігання правопорушень, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

4.   Адміністративна комісія при виконкомі сільської ради утворюється радою на строк повноважень ради.

 5.   Адміністративна комісія у своїй діяльності відповідальна перед радою і виконавчим комітетом та їм підзвітна. Виконавчий комітет сільської ради може провадити зміни в складі адміністративної комісії.

6.   Адміністративна комісія діє в складі голови, заступника голови, секретаря і не менш як шести  членів комісії.

      До складу адміністративної комісії не можуть входити представники державних органів, службові особи яких мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, а також працівники прокуратури, суду і адвокати.

 7.   Адміністративні комісії в своїй діяльності спираються на широкий актив громадськості.

 

8.    Адміністративні комісії в своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України, Указами  Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами.

9.    Адміністративна комісія організовує облік справ про адміністративні правопорушення, узагальнюють практику цих справ у межах сільської ради.

         Адміністративна комісія, встановивши при розгляді конкретних справ або в результаті узагальнення практики їх розгляду причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, вносить у відповідний державний орган, громадську організацію або службовій особі, пропозиції щодо усунення цих причин та умов.

           Не пізніш як у місячний строк по пропозиції має бути вжито необхідних заходів  і про результати повідомлено адміністративну комісію, що внесла пропозиції.

10.     Діловодство в справах, що розглядаються адміністративною комісією, ведеться відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення, цього Положення та інших актів законодавства про адміністративні правопорушення.

          Порядок реєстрації та зберігання справ, зразки форм документів, необхідних для роботи адміністративних комісій, затверджуються виконавчим комітетом.

11.   Справа, що заводиться адміністративною комісією, повинна містити протокол про адміністративне правопорушення, протокол засідання і постанову комісії, дані про оповіщення осіб, які беруть участь у справі, про день  і час засідання комісії, вручення або надіслання постанови особі, щодо якої її винесено, та потерпілому, відмітки про звернення до  виконання постанови, хід і результати її виконання та інші документи у цій справі.

12.    Голова адміністративної комісії:

        1)  керує роботою комісії, несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань;

 1. головує на засіданнях комісії;
 2. забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло питань, що підлягають розгляду на черговому засіданні;
 3. вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки членів адміністративної комісії;
 4. підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне порушення.

 

13.   Секретар адміністративної комісії:

         1)  заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення окрему справу;

 1. здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення;
 2. вирішує організаційні питання проведення засідань комісії;
 3. веде по справах, що розглядаються комісією, протоколи засідань комісії;
 4. разом з головою комісії підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення;
 5. повертає до виконання постанови про накладення адміністративного стягнення і контролює їх виконання;
 6. веде діловодство комісії, облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, забезпечує схоронність цих справ.

 

14. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення адміністративних комісій покладається на виконавчий комітет сільської ради.

ІІ. Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення

15. Адміністративна комісія розглядає справи про адміністративні правопорушення, зазначені в статті 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

16.   Підставою для розгляду адміністративною комісією справи є протокол про адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку уповноваженого на те службовою особою або представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

17.   Адміністративна комісія розглядає справи на засіданнях. Засідання комісії є правомочними при наявності не менш як половини загального складу комісії.

18. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються адміністративною комісією за місцем проживання порушника.

19.   Адміністративна комісія розглядає справи в п’ятнадцятиденний строк з дня одержання протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

         Справи правопорушення, передбачені статтями 101-103 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розглядаються в семиденний строк.

20.   Справи розглядаються відкрито.

        З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження в справах про адміністративні правопорушення такі справи можуть розглядатися у виїзних засіданнях комісії.

21. Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладання розгляду справи.

22.   При підготовці до розгляду справи секретар адміністративної комісії вирішує такі питання:

         1)   чи належить до компетенції адміністративної комісії розгляд даної справи;

         2)   чи правильно складено протокол та інші матеріали справи;

         3)   чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце ї розгляду;

         4)   чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

         5)   чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і   адвоката.

23.    Розгляд справи розпочинається з оголошення складу адміністративної комісії, яка розглядає дану справу.

         Головуючий на засіданні адміністративної комісії оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, відповідно до статей Кодексу України про адміністративні правопорушення їх права і обов’язки. Після цього оголошується протокол  про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання. У разі участі в розгляді справи прокурора заслуховується його висновок.

24.   Адміністративна комісія при розгляді справи про адміністративні правопорушення забовязана зясувати: 

        1)  чи було вчинено адміністративне правопорушення;

        2)  чи винна дана особа в його вчиненні;

        3)  чи подлягає вона адміністративній відповідальності;

        4)  чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність;

        5)  чи заподіяно майнову шкоду;

        6)  чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд товариського суду, комісії по боротьбі з пияцтвом, утвореної на підприємстві, в установі, організації чи їх структурних підрозділах, громадської організації, трудового колективу;

        7)  інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

25.   При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення адміністративною комісією ведеться протокол, в якому зазначаються:

         1)  дата і місце засідання;

         2)  найменування і склад  комісії;

         3)  зміст справи, що розглядається;

         4)  відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;

         5)  пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду;

         6) документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;

   7) відомості про оголошення прийнятої постанови і роз’яснення порядку та строків її оскарження.

 

Протокол засідання адміністративної комісії підписуються головуючим на засіданні  і секретарем.

26.   По справі про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить одну з таких постанов:

        1)  про накладення адміністративного стягнення;

        2)  про закриття справи.

27.  За вчинення правопорушень адміністративна комісія може застосовувати такі адміністративні стягнення:

        1)  попередження;

        2)   штраф;

        3)   оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім  об’єктом адміністративного правопорушення;

 1. конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення.

        При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення адміністративна комісія накладає його в межах, установлених відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими актами, які передбачають відповідальність за адміністративні правопорушення.

        При накладенні стягнення адміністративна комісія враховує характер вчиненого правопорушення, особу  порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують  відповідальність.

        Якщо одночасно розглядаються дві або більше справ про вчинення однією особою кількох порушень, адміністративна комісія накладає стягнення в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

        Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.

28.   Постанова комісії повинна містити:

       1)  найменування адміністративної комісії, яка винесла постанову;

       2)  дату розгляду справи;

       3)  відомості про особу, щодо якої розглядається справа;

       4)  викладення обставин, установлених при розгляді справи;

       5)  зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане  адміністративне правопорушення;

       6)  прийняте по справі рішення.

        Постанова адміністративної комісії  приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.

        Постанова підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем комісії.

29.   Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.

        Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

 

30.   Постанова адміністративної комісії може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим у виконавчий комітет сільської ради або в районний народний суд. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк адміністративною комісією за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено.

        Скарга на постанову подається в адміністративну комісію, яка винесла постанову, якщо інше не встановлено законодавством України.

        Постанову адміністративної комісії може бути опротестовано прокурором.

31.  У разі надходження скарги або протесту на постанову адміністративна комісія протягом трьох діб надсилає скаргу разом зі справою в орган, куди оскаржується постанова.

32.   Подання у встановлений строк скарги на постанову, за  винятком постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження, а також принесення прокурором протесту зупиняє виконання постанови до розгляду скарги або протесту.

33.   Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення є обов’язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, службовими особами і громадянами.

34.  Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання до правил, встановлених Кодексом України про адміністративні правопорушення

35. На підставі документа, що свідчить про виконання постанови, секретар адміністративної комісії робить на постанові відповідну відмітку.

 

 

Секретар                                                     О.А. Мірошнікова

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи подобається вам наш сайт?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь