A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Новослобідська громада
Путивльський район Сумської області

Регламент

РОЗДІЛ   І

1. Загальні положення

2. Повноваження сільської ради

РОЗДІЛ ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

1. Скликання сесії сільської ради

2. Підготовка питань на розгляд сільської ради

3. Особливості підготовки програм соціально-економічного  розвитку та сільського бюджету

4. Підготовка і прийняття регуляторних актів (рішень)

5. Порядок роботи сесії сільської ради

6. Повноваження головуючого на пленарному засіданні

7. Ведення пленарних засідань сесії

8. Порядок проведення таємного голосування

9. Рішення ради

10. Протоколювання сесії

РОЗДІЛ ІІІ

1. Депутат сільської  ради

2. Депутатський запит, депутатське звернення та депутатське запитання

3. Депутатські групи, фракції

РОЗДІЛ ІV СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА, ЗАСТУПНИК СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ, СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ (СЕКРЕТАР) ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

1. Сільський голова

2. Секретар сільської ради

3. Заступник сільського голови

4. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету сільської ради

РОЗДІЛ V ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

1. Утворення виконавчого комітету сільської ради

2. Формування відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської ради

РОЗДІЛ VІ  ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ТА ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ  КОМІСІЇ   СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

1. Постійні комісії сільської  ради

2. Тимчасові контрольні комісії сільської ради

РОЗДІЛ VІІ  СТАРОСТА

РОЗДІЛ  VIII ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього

2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради.

РОЗДІЛ   І

1. Загальні положення

Стаття  1. Новослобідська сільська рада ( скорочена назва - Новослобідська сільрада ) (далі – рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє Новослобідську об’єднану територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

Новослобідська сільська рада представляє  інтереси територіальної громади сіл  Червоне Озеро, Чаплищі,  Козлівка, Жари,  Князівка, Мінакове, Ширяєве, Нові Гончарі, Старі Гончарі, Сахарове, Сиром’ятникове, Линове, Юр’єве, Волинцеве, селище Волинцівське, Бунякине, Бувалине, Гірки, Бруски, Нова Слобода, с-ще Партизанське, с. Свобода. Сільська  рада є юридичною особою, має гербову печатку, рахунки в банківських установах.

Загальний склад ради становить 14 депутатів, котрі є обраними виборцями сіл Червоне Озеро, Чаплищі,  Козлівка, Жари,  Князівка, Мінакове, Ширяєве, Нові Гончарі, Старі Гончарі, Сахарове, Сиром’ятникове, Линове, Юр’єве, Волинцеве, селище Волинцівське, Бунякине, Бувалине, Гірки, Бруски, Нова Слобода, с-ще Партизанське, с. Свобода  на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом  таємного голосування.

Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

Регламент роботи сільської ради (далі – Регламент ) – це нормативний акт, затверджений радою, який визначає порядок скликання і проведення  сесій, повноваження сільського голови, секретаря ради, заступників сільського голови, діяльність постійних комісій, тимчасових контрольних комісій, депутатів, депутатських груп, фракцій, а також виконавчого комітету і посадових осіб та органів ради у здійсненні радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування ” та іншими законами.

Зміни та доповнення до регламенту вносяться сільською радою за пропозицією голови, постійних комісій та депутатів сільської ради.

До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

Стаття 2. Регламент ради є обов’язковим до виконання всіма депутатами, сільським головою, секретарем ради та заступниками голови, а також іншими посадовими особами місцевого самоврядування. Регламент встановлює порядок скликання та проведення сесії ради, формування виконавчих органів ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення контрольної діяльності, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів ради.

Стаття 3. Сільська рада складається з депутатів, обраних виборцями об’єднаної територіальної громади згідно із Законом України „Про місцеві вибори ”. Сільська рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку.

Стаття 4. Свої повноваження сільська рада здійснює на основі ініціативної і активної участі в її роботі кожного депутата, колективного вільного обговорення і вирішення питань місцевого значення, поєднання місцевих і державних інтересів, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності, законності, широкому залученні громадян до управління громадськими справами та реалізації волі виборців через своїх депутатів, відповідальності і підзвітності перед радою утворених нею органів, обраних або призначених посадових осіб.  

Стаття 5. Робота сільської ради ведеться планово. Плани роботи сільської ради складаються з врахуванням пропозицій сільського голови, секретаря ради, заступників голови, виконавчого комітету, постійних комісій, депутатів сільської ради і затверджуються рішенням ради.

План пленарних засідань ради оприлюднюється шляхом вивішування оголошень на інформаційних стендах сільської ради та на офіційному сайті ради.

Стаття 6. Сільська рада є  юридичною особою, діє самостійно у межах наділених власних повноважень і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

Стаття 7. Сільська рада, її органи, депутати та посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

На вимогу ради, її органів та посадових осіб, керівники розташованих або зареєстрованих на території сільської об’єднаної територіальної громади підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на сесію ради або засідання цих органів для надання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів.

Стаття 8. Сесії ради проводяться гласно з забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону та цього Регламенту.

         Відкритість та гласність роботи ради, її постійних комісії реалізується шляхом публікації її рішень на офіційному сайті ради та у інший визначений радою спосіб.

                                                               2. Повноваження сільської ради

Стаття 9. До повноважень  сільської ради належать повноваження, визначені статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, зокрема:

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

5) затвердження за пропозицією сільського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;

6) утворення за поданням сільського голови інших виконавчих органів ради;

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

8) заслуховування звіту сільського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради;

9) прийняття рішення про недовіру сільському голові;

10) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

11) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

12) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

13) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

14) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;

15) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень  сільського  голови у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

16) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

17) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування, сільського голови, старост;

18) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

19) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

20) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

21) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

22) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

23) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

24) прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;

25) прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

26) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

27) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності сільської ради об’єднаної територіальної громади, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

28) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням сільської ради;

28-1) прийняття рішень про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах та у господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді; про затвердження порядку утворення наглядової ради, порядку призначення членів наглядової ради комунального унітарного підприємства; про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради комунального унітарного підприємства; про встановлення вимог до незалежних членів наглядової ради комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді;

28-2) визначення критеріїв відбору незалежного аудитора та критеріїв віднесення комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді, до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, та затвердження порядку такої перевірки і порядку залучення незалежного аудитора;

29) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

30) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

31) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

32) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

33) затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;

34) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

35) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

36) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

37) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

38) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

39) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених чинним законодавством;

40) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

41) затвердження договорів, укладених сільським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

42) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населених пунктів, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

43) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

44) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

45) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

46) виключно на пленарних засіданнях сільської ради об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України"Про добровільне об’єднання територіальних громад", вирішуються такі питання:

-  утворення старостинських округів;

- затвердження Положення про старосту;

- прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень старости у випадках, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».

      47) сільська рада здійснює інші повноваження, віднесені до її відання Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

РОЗДІЛ ІІ

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

1. Скликання сесії сільської ради

Стаття 10. Сільська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія сільської ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Стаття 11. Першу сесію новообраної сільської ради скликає територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів сільської ради у кількості, яка забезпечує повноважність  складу ради.

Стаття 12. Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії сільської ради та з питань, які передбачається внести на її розгляд, територіальною виборчою комісією утворюється робоча група з числа новообраних депутатів сільської ради.

Стаття 13. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, що інформує раду про підсумки виборів депутатів та сільського голови. З моменту визнання повноважень сільського голови він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог чинного законодавства та регламенту ради.

У разі, якщо на час проведення першої сесії сільський  голова не зареєстрований, відповідно до закону про місцеві вибори, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

Стаття 14. Наступні сесії скликаються сільським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

Стаття 15. У разі немотивованої відмови сільського голови, або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем сільської ради.

Стаття 16.  Сесія сільської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету сільської ради.

Стаття 17. У разі якщо  сільський голова або секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у  статті 16,  або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

Стаття 18. Рішення про скликання сесії приймається сільським головою або секретарем сільської ради у формі розпорядження.

Стаття 19.  Повідомлення про скликання сесії ради з зазначенням часу скликання, місця проведення сесії та питань,  які передбачається внести на розгляд ради, доводиться до відома депутатів і населення шляхом вивішування оголошень на інформаційних стендах сільської ради та оприлюднюється на офіційному веб-сайті  ради  не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії.

2. Підготовка питань на розгляд сільської ради

Стаття 20. На пленарних засіданнях сільської ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

Стаття 21. Питання на розгляд сільської ради можуть вносити голова, виконавчий комітет, постійні комісії, депутати сільської ради, загальні збори громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Стаття 22. Пропозиції до порядку денного вносяться до прийняття головою ради розпорядження про скликання сесії, не пізніше як за 12 днів до сесії. Питання, подані пізніше цього терміну, вносяться на наступну сесію. Проекти рішень, внесені після прийняття  сільським  головою розпорядження про скликання сесії або під час чергової сесії можуть бути включені до порядку денного лише за рішенням сільської ради.  

Стаття 23. Пропозиції про внесення питань на розгляд ради супроводжуються проектом рішення сільської ради по кожному питанню і короткою пояснювальною запискою з обґрунтуванням необхідності прийняття цього рішення.     

Стаття 24. Матеріали з питань, які внесені на розгляд сесії подаються не пізніше ніж за три дні до засідань постійних комісій і попередньо розглядаються на постійних комісіях сільської ради з прийняттям відповідних висновків та рекомендацій. Остаточно порядок денний сесії затверджується сільської радою на пленарному засіданні більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.

Стаття 25. Проект рішення сільської ради з поданими до нього матеріалами перед внесенням його на розгляд сільської ради узгоджується особами, які готували проект рішення, заступником голови (по напрямках роботи), секретарем ради та начальником юридичного відділу сільської ради.

Проекти рішень, які передбачають фінансування або стосуються бюджетних питань, подаються та розглядаються у порядку, передбаченому статтями 75 та 76 Бюджетного кодексу України.

У разі незгоди з проектом рішення, зауваження викладаються на окремому аркуші і додаються до проекту.

Стаття 26. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд сільської ради, доводяться до відома депутатів не пізніше як за три дні  до відкриття сесії, а у виняткових випадках – у день проведення сесії.

3. Особливості підготовки програм соціально-економічного розвитку та сільського бюджету

Стаття 27. Сесія по розгляду проекту програми соціально-економічного  громади і селищного бюджету скликається не пізніше як через 12 днів після їх внесення до сільської ради.

За дорученням голови або секретаря сільської ради вказані проекти надаються депутатам для ознайомлення та для попереднього розгляду і підготовки висновків по них в постійних комісіях.

Постійні комісії одразу після розгляду на засіданнях повідомляють сільського голову про свої пропозиції та зауваження до цих проектів.

Голова сільської ради або секретар  сільської ради визначає постійну комісію, на яку покладається узагальнення пропозицій і зауважень до цих проектів та підготовка співдоповіді на сесії з питань затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку громади і сільського бюджету.

На розгляд сесії схвалений проект бюджету подається виконавчим комітетом  ради.

4. Підготовка і прийняття регуляторних актів (рішень)

Стаття 28. Регуляторний акт – це прийнятий сільською радою нормативно-правовий акт (рішення), який спрямований на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання та встановлює, змінює чи скасовує норми права, носить загальний чи локальний характер, застосовується неодноразово, поширюється на невизначене коло осіб.

Сферою господарських відносин є господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини.

Аналіз регуляторного впливу – документ, який містить обґрунтування необхідності регулювання відносин шляхом прийняття регуляторного акта, його наслідків для ринкового середовища, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта – документ, який містить дані про наслідки дії регуляторного акта та про методи, за допомогою яких було здійснено таке відстеження.   

Стаття 29.  З метою координації діяльності у здійсненні державної регуляторної політики, сільська рада покладає ці повноваження на постійну комісію ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності  (далі – відповідальна постійна комісія).   

Стаття 30.  Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження плану роботи сільської ради у порядку, встановленому Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламентом, з урахуванням вимог частин третьої та четвертої статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.     

Стаття 31. У пропозиціях про внесення питань на розгляд ради обов’язково  відзначаються проекти рішень, які є регуляторними актами.     

Стаття 32.  Стосовно кожного проекту регуляторного акту його розробником до оприлюднення проекту акта з метою одержання зауважень та пропозицій готується аналіз регуляторного впливу. Вимоги щодо змісту аналізу регуляторного впливу визначаються статтею 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Стаття 33.  У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного депутатом ради, постійною комісією ради. У цьому разі аналіз  регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Стаття 34.  Кожен проект регулярного акта, що внесений на розгляд до сільської ради, подається до відповідальної постійної комісії для  вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.” 

Відповідальна постійна комісія в 10-денний строк з дня подачі проекту  до комісії забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта та погоджує проект з Сумським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії сільської ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8  Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. У випадках визначених ст.33 Регламенту, такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу.

Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесені, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного  впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку встановленого для його підготовки.  Це правило не застосовується у випадках  передбачених ст. 33 Регламенту.

Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта в сільській раді (далі – профільна постійна комісія), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією.

При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфери господарської діяльності”.

Стаття 35.  За рішенням сільської ради або відповідальної постійної комісії ради:

 - оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії ради;

- можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії ради.

У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням ради або відповідальної постійної комісії ради функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.

Зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній комісії ради.   

Стаття 36. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений сільською радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

 - відсутній аналіз регуляторного впливу;

 - проект регуляторного акта не був оприлюднений.

Для припинення виявлених порушень вживаються заходи, передбачені статтею 33 Регламенту.

Стаття 37.  Виконання заходів з відстеженням результативності регуляторних актів, прийнятих сільською радою, забезпечується виконавчим комітетом сільської ради.

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого сільською радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до відповідальної постійної комісії.

Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає відповідальна постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акта.

Стаття 38.  Звіт про відстеження результативності регуляторних актів сільська рада оприлюднює не пізніше як у десятиденний термін з дня підписання цього звіту. 

Сільська рада заслуховує щорічний звіт сільського голови про здійснення державної регуляторної політики одночасно зі звітом про діяльність ради.   

5. Порядок роботи сесії сільської ради

Стаття 39.  Сесія  сільської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере  участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 40. Реєстрацію депутатів здійснюють працівники апарату ради.

Для визначення правомочності пленарного засідання сесії беруться дані реєстрації, яка проводиться на початку засідання та після перерви.

У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий переносить проведення пленарного засідання сесії на інший, встановлений ним час.

Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для розміщення інших осіб.

 Стаття 41.  Сесії сільської ради відкриває і веде сільський голова, а у випадку його відсутності – секретар ради.    

В президії сесії разом з головою ради знаходиться секретар сільської ради. Голова сільської ради має право запрошувати до президії сесії почесних гостей, керівників районного, обласного та державного рівня, народних депутатів, депутатів Сумської обласної ради.

Стаття 42.  Порядок денний, часовий регламент та інші процедурні питання щодо порядку роботи сесії затверджуються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні сесії.

Стаття 43. Пленарне засідання сільської ради розпочинається о 10-й годині. Тривалість роботи сесії встановлюється сільською радою, виходячи з кількості і особливостей питань, які розглядаються.

Перерва в роботі засідань робиться через кожні дві години на 20 хвилин. Перерва на обід встановлюється з 14 до 15 години.

Рада має право прийняти рішення про зміну часу проведення засідань. Сесія  розпочинається  та  закінчується  виконанням  Державного  Гімну України.

Стаття 44.  На початку роботи сесії ради, до обрання лічильної групи, підрахунок голосів при голосуванні здійснюється секретарем  ради.

Для підрахунку голосів при проведенні відкритого голосування  сільська рада обирає лічильну групу з числа депутатів.

Стаття 45.  Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством.

За рішенням ради, яке приймається після скорочених дебатів більшістю депутатів від загального складу ради, в кожному окремому випадку можуть проводитися закриті пленарні засідання.

 На закритому засіданні ради мають право бути присутніми особи, які не є депутатами, але присутність котрих визнана радою необхідною для розгляду відповідного питання.

На сесії можуть бути присутні представники державних органів, органів самоврядування, громадських об’єднань, політичних партій, трудових колективів, а також інші особи.

Особи, які  виявили бажання взяти участь у роботі сесії, пред’являють секретарю ради, яка  здійснюють  реєстрацію присутніх осіб на пленарному засіданні сільської ради, документ,  що посвідчує їхню особу.

Помічники-консультанти депутатів районної, обласної  ради  та  народних  депутатів України  допускаються   на   сесію   сільської  ради   при   пред'явленні  ними відповідних посвідчень.

Для осіб, які виявили бажання взяти участь у роботі сесії в залі пленарних засідань ради, відводяться спеціальні місця.

Особи, які виявили бажання взяти участь у пленарному засіданні сільської ради, не мають права втручатися в роботу сесії, зобов’язані утримуватись від проявів схвалення чи осуду доповідей, виступів, рішень, які проявляються оплесками, вигуками та іншими діями, дотримуватись порядку і виконувати пропозиції та вимоги головуючого. Особа, яка не є депутатом і припускається грубих порушень порядку, може бути випроваджена з залу засідань розпорядженням головуючого. На сесії ради як депутатам, так і запрошеним не дозволяється користуватися мобільними телефонами.

Сільський голова сприяє висвітленню діяльності сільської  ради, виконавчого комітету, постійних комісій, депутатських фракцій та груп, депутатів в засобах масової інформації відповідно до чинного законодавства.

Висвітлення діяльності сільської ради здійснюється на офіційному веб-сайті сільської  ради в мережі Інтернет.

6. Повноваження головуючого на пленарному засіданні

Стаття 46.  Головуючий на засіданні сільської ради забезпечує виконання положень цього регламенту стосовно порядку проведення сесій.

Головуючий на сесії сільської ради:

- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;

-  слідкує за дотриманням правомочності сесії і прийнятого депутатами порядку її роботи;

- надає слово доповідачам, співдоповідачам та виступаючим  на сесії в послідовності надходження їх записок в президію сесії;

- за згодою сесії надає слово для виступів в дебатах з обговорюваного сільською радою питання особам, запрошеним на сесію;

- має право в необхідних випадках за згодою депутатів продовжити час для виступу;

- оголошує письмові запити, особисті заяви та довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань, довідок, а також зауважень щодо ведення сесії;

- проводить голосування депутатів з питань, які потребують прийняття рішень сільської ради та оголошує його результати;

- на початку відкритого голосування оголошує кількість пропозицій, які пропонуються на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення;

- дає доручення, пов’язані з забезпеченням роботи сесії сільської ради постійним комісіям.

7. Ведення пленарних засідань сесії

Стаття 47. Сесії ради ведуться державною мовою.

Стаття 48. Часовий регламент кожної сесії встановлюється на початку її роботи.

Час для доповідей на сесії встановлюється в межах до 1 години, для  співдоповідей – до 20 хвилин, виступаючим в дебатах вперше – до 7 хвилин, для повторного виступу в дебатах, виступах при обговоренні проектів рішень або кандидатур, з мотивів ведення засідання, голосування, внесення запитів, питань, пропозицій, повідомлень і довідок – до 3 хвилин.   

Стаття 49.  Письмова заява про надання слова для виступу в дебатах направляється голові ради безпосередньо на сесії після затвердження порядку денного із зазначенням питання, з якого депутат бажає взяти слово. Заява може також направлятися голові ради або   секретарю ради до відкриття сесії.

Головуючий має право також надати слово депутату за його усним зверненням.

Стаття 50.  Депутат виступає  на засіданні після надання йому слова головуючим.

Головуючий на засіданні надає слово для участі в дебатах у порядку надходження заяв. В необхідних випадках за згодою більшості присутніх депутатів, головуючий може змінити черговість виступів з оголошенням мотивів такої зміни.

Черговість права на виступи при обмеженні часу для обговорення повинна враховувати таку послідовність: виступи по одному депутату від постійних комісій, виступи по одному депутату від фракцій, виступи по одному депутату від депутатських груп.

Виступи проводяться,  як правило,  з трибуни, а за згодою головуючого – із залу.

Стаття 51. Депутат може виступати з одного і того ж питання не більше двох разів. Передача права на виступ до іншої особи не допускається.

Слово по порядку ведення засідання, для довідки, відповіді на питання та для роз’яснення може бути надано головуючим поза чергою.

Сільський  голова, секретар ради мають право взяти слово у будь-який час. Кількість їх виступів з одного і того ж питання не обмежується.

Стаття 52.  Виступаючий не повинен вживати грубих і некоректних висловів, закликати до незаконних і насильницьких дій. В разі порушення цього правила головуючий має попередити виступаючого, а при повторному порушенні вправі позбавити його слова. Для повторного виступу в такому разі слово даному депутату по цьому питанню не надається. 

Якщо виступаючий взяв слово без дозволу головуючого, він може бути його позбавлений.

Якщо виступаючий відхилився від обговореної теми, головуючий може закликати його дотримуватись обговореного питання.

Якщо виступаючий продовжує висловлюватись не по обговорюваному питанню або перевищив відведений регламент, то після одного попередження він може бути позбавлений слова.

У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий надає депутатові слово одразу або в кінці обговорення, але до голосування.

Стаття 53.  Запитання доповідачам і співдоповідачам подаються письмово або ставляться усно.

Головуючий виступи депутатів не коментує і запитання виступаючому не задаються.

Стаття 54.  Обговорення питання, яке розглядається, припиняється за рішенням сільської ради. При вирішенні питання про припинення обговорення головуючий інформує про кількість депутатів, що записалися на виступ і які виступили, виявляє хто з депутатів наполягає на виступі і за згодою ради надає їм слово.

Пропозиція про припинення обговорення ставиться на голосування.

Стаття 55.  Якщо депутат не зміг висловитися у зв’язку з припиненням обговорення, за його бажанням текст його виступу може бути додано до протоколу сесії.

Після припинення обговорення доповідач і співдоповідач мають право взяти заключне слово.

 Стаття 56.  При необхідності в кінці сесії надається час, але не більше 30 хвилин, для виступів депутатів сільської ради з короткими заявами та повідомленнями. Обговорення цих заяв та повідомлень не проводяться, рішення по ним не приймаються.          

Стаття 57. Пропозиції та зауваження, висловлені в дебатах депутатами на сесії сільської ради, передані в письмовій формі головуючому на сесії розглядаються радою або за її дорученням комісіями ради, направляються на розгляд  відповідним державним та громадським організаціям і посадовим особам, які зобов’язані у встановлений строк розглянути їх і про результати повідомити безпосередньо депутата, а також голову ради. 

Стаття 58. Листи громадян, які надійшли на адресу сесії сільської ради, розглядаються сільською  радою в порядку, передбаченому Законом України „Про звернення громадян ”.

Стаття 59.  У необхідних випадках для доопрацювання проектів рішень з врахуванням виступів при обговоренні питань, пропозицій та зауважень, які надійшли, більшістю голосів присутніх на сесії депутатів може обиратись редакційна комісія, до складу якої, крім депутатів, в разі необхідності включаються відповідні спеціалісти.

Зауваження та доповнення депутатів щодо вироблення остаточного тексту проектів рішень з питань, які розглядаються на сесії, подаються редакційній комісії в письмовій формі.

Стаття 60.  Проект рішення на сесії може не оголошуватись, якщо цей проект був розданий депутатам і вони мали змогу з ним ознайомитись.

Рішення ради може прийматися без обговорення, якщо проти цього не виступає жоден депутат, присутній на засіданні.

Стаття 61.  Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, прямо передбачених Законом, у яких рішення приймаються таємним голосуванням.

Стаття 62.  Відкрите поіменне голосування здійснюється:

- шляхом оголошення позиції депутата: в ході голосування головуючий оголошує в алфавітному порядку прізвища депутатів. Депутат прізвище, якого оголошено, заявляє про свою позицію “за”, “проти”, “утримався”, результати поіменного голосування фіксуються.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню, а також наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Таємне голосування проводиться виключно у випадках, прямо передбачених законом, шляхом заповнення бюлетенів та проведення подальшого підрахунку.

Стаття 63.  Розгляд пропозицій, доповнень і зауважень до проекту рішення сільської ради проводиться після прийняття сільською радою внесеного проекту рішення за основу. В разі, коли проект рішення не приймається за основу, питання, по якому був підготовлений проект рішення, знімається з порядку денного сесії.

Стаття 64.  Якщо проект рішення ради прийнято за основу, ставляться на голосування поправки і пропозиції до нього.

Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість пропозицій, що надійшли на голосування. Зачитує їх зміст. 

Стаття  65.   У разі, коли дві або більше пропозицій стосується одного і того ж питання, рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування по пропозиціях у тому порядку, в якому їх внесено. 

Стаття 66.  Перед голосуванням по кількох поправках або пропозиціях, які суперечать одна одній, головуючий на засіданні оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції.

Якщо рада прийме першу поправку чи пропозицію, інші на голосування не ставляться.

Стаття 67.  При проведенні відкритого та поіменного голосування підрахунок голосів проводиться лічильною групою.

Депутат голосує особисто.

При голосуванні шляхом оголошення позиції депутата, за відсутності технічних умов електронного голосування, кожен депутат оголошує власну позицію «за», «проти» або «утримався» особисто.

При таємному голосуванні депутат має право на одержання лише одного бюлетеня для таємного голосування і зобов’язаний не передавати його іншим особам.

Стаття 68.  Голосування по проекту рішення проводиться в цілому за все рішення або по пунктах та розділах, а потім і в цілому.

Стаття 69.  Рішення сільської ради вважається прийнятим,  якщо за нього подано більшість голосів, від загального складу  сільської ради, крім особливих випадків, передбачених законодавством та цим регламентом.

 Стаття 70. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у сільського голови, секретаря сільської ради, депутатів  сільської ради, вони не мають право брати участь у прийнятті цього рішення сільською радою.

Заява про конфлікт інтересів голови сільської ради, секретаря сільської ради, заступників голови, депутатів сільської ради заноситься в протокол сесії сільської ради.

8. Порядок проведення таємного голосування

Стаття 71.  З визначених радою питань може проводитись таємне голосування. Рішення про проведення таємного голосування приймаються більшістю голосів від загального складу ради. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, частиною 3 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 72.   Для проведення  таємного голосування і визначення його результатів з числа депутатів обирається відкритим голосуванням лічильна комісія. До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуто до складу органів, що обираються.

Стаття 73.  Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення комісії приймається більшістю голосів її складу.

Стаття 74.  Бюлетені для таємного голосування виготовляються лічильною комісією за встановленою нею формою і у визначеній кількості.

Стаття 75. Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією на основі цього регламенту, про що голова лічильної комісії інформує депутатів.  

Стаття 76.  Перед початком  голосування виборчі скриньки перевіряє, опечатує або пломбує голова лічильної комісії у присутності членів комісії.

Голосування проводиться у приміщенні при наявності кабіни для таємного голосування. Місце видачі бюлетенів і встановлення виборчої скриньки визначає лічильна комісія.

Стаття 77. Кожному депутату видається один бюлетень по виборах органу, що обирається, чи посадової особи, чи по вирішенню питання, що розглядається.

Стаття 78. Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам членами лічильної комісії згідно з списком депутатів. За отриманий бюлетень депутат ставить особистий підпис.   

Стаття 79. Депутат користується правом одного голосу.   Голосування проходить у кабіні для таємного голосування.

Стаття 80. Депутат, який присутній на сесії, але не одержує бюлетень, або одержавши бюлетень, не опускає його у виборчу скриньку, вважається таким, що не взяв участі в голосуванні.

Стаття 81. Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває виборчу скриньку для таємного голосування та підраховує голоси.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми і в яких залишено більше однієї внесеної кандидатури. Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.

Стаття 82. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени комісії.

По доповіді лічильної комісії сільська рада відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості депутатів, присутніх на сесії, приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

Стаття 83. При виявленні порушень у порядку та процедурі проведення голосування за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від кількості присутніх депутатів, проводиться повторне голосування.

9. Рішення ради

Стаття 84. Рішення сільської ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу сільської ради.

Рішення сільської ради підписує сільський голова. До підписання рішень допускається їх правописна коректорська правка, яка не змінює змісту рішень. Додатки до рішення підписує секретар ради.

Стаття 85. Рішення сільської ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію.

Рішення сільської ради підлягають оприлюдненню шляхом вивішування  на інформаційних стендах сільської ради та на офіційному веб-сайті сільської ради не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття.

Результати відкритого поіменного голосування розміщуються шляхом вивішування  на інформаційних стендах сільської ради та на офіційному веб-сайті в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку.

Рішення сільської  ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Стаття 86. Рішення сільської ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і при необхідності оприлюднюються. На письмову мотивовану вимогу громадян їм може бути видана копія рішення.

Стаття 87. Рішення сільської ради, прийняті у межах її компетенції є обов’язковим для виконання її органами, органами виконавчої влади, підприємствами (об’єднаннями), організаціями і установами незалежно від форм власності, розташованими або зареєстрованими на території сільської ради, посадовими  особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території ради. 

Рішення сільської ради з мотивів їх невідповідності Конституції або Закону України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку.

Рада може скасувати своє рішення, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

10. Протоколювання сесії

Стаття 88. Засідання сільської ради протоколюються.  Протокол сесії ради  оформляється не пізніше одного місяця після її проведення і підписується сільським головою або секретарем сільської ради.

Стаття 89. У протоколі сесії сільської ради зазначаються такі дані:

- найменування ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата та місце проведення сесії;

- число депутатів, обраних до сільської ради, число присутніх та відсутніх депутатів;

- порядок денний сесії;

 - прізвище, ініціали депутатів, виступаючих в дебатах (для осіб, які не є депутатами селищної ради, посади), а також депутатів, які внесли запити, тексти їх виступів.

Стаття 90. До протоколу сесії додаються рішення, прийняті сільською  радою, тексти доповідей і співдоповідей, письмові запити депутатів, тексти виступів депутатів, які записалися, але не виступили у зв’язку з припиненням дебатів, список відсутніх та присутніх на сесії депутатів, список запрошених на сесію.

Стаття 91. Оригінал протоколу сесії п’ять років зберігається в загальному відділі  сільської ради, а після закінчення строку здається до державного архівного відділу на постійне зберігання.

         Протоколи сесії є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит

відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

РОЗДІЛ  ІІІ

1. Депутат сільської  ради

Стаття 92. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законами.

Стаття 93. Повноваження депутата сільської ради починаються з моменту офіційного оголошення територіальною виборчою комісією на сесії сільської ради підсумків виборів та закінчуються в день першої сесії  сільської ради нового скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

Стаття 94. Депутату сільської ради видається депутатське посвідчення встановленої форми за підписом селищного голови.

Стаття 95. Депутат як повноважний член сільської ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності сільської ради та утворених нею органів, несе обов’язки перед виборцями, сільською радою та її органами, виконує їх доручення.

Стаття 96. Депутати сільської ради здійснюють аналіз стану справ, вивчають громадську думку з основних питань, які вносяться на розгляд сільської ради і вносять свої пропозиції на розгляд ради або у відповідну постійну комісію.

Стаття  97.  На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

Стаття 98. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Стаття 99.  У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів сільська рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 100. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Стаття 101.  Депутат має право звернутися із запитом до сільського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території сільської ради. 

Стаття 102. Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

Стаття 103.  Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

Стаття 104.  Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

Стаття 105.  Депутат сільської ради періодично, але не менше, як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу ради перед виборцями.

Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутата місцевої ради», іншими законами.

2. Депутатський запит, депутатське звернення та депутатське запитання

Стаття 106. Депутатське звернення - викладена письмово вимога депутата з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території об’єднаної територіальної громади, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Депутатське звернення повинно бути розглянуто у десятиденний строк та на нього повинна бути надана відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки відповідь надається депутату не пізніш як у місячний строк.

Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої  влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території об’єднаної територіальної громади, повинні йому повідомити заздалегідь, але не пізніш як за п'ять календарних днів.

Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або не отримав відповіді щодо вирішення порушеного у зверненні питання в установлений строк, він має право внести депутатський запит.

Стаття 107. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради та її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території селищної ради. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні сільської ради.

Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата сільської ради. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього сільській раді і депутату. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити про це раду та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запиту разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

Депутат сільської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення радою відповіді на запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 108. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається

3. Депутатські групи, фракції

Стаття 109. Депутати сільської ради на основі єдності політичних поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій. 

Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат сільської ради може входити до складу лише однієї фракції. Для реєстрації депутатської фракції до секретаря сільської ради подаються наступні документи:

- заява (повідомлення) про реєстрацію  депутатської фракції подана на ім’я сільського голови;

- витяг з протоколу засідання депутатів щодо створення депутатської

фракції і обрання керівника фракції;

Після надходження матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні сільської ради інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад, керівника фракції.

Забезпечення умов для діяльності депутатських фракцій у раді в межах їх повноважень, визначених Регламентом, покладається на голову сільської ради.

Стаття 110. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень щодо вирішення конкретних проблем депутати сільської ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.

Депутати об’єднуються в депутатські групи за єдністю територій, на яких вони проживають або працюють, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів сільської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менше як із чотирьох депутатів сільської ради.

Депутати сільської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Депутатська група реєструється сільською радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу. До подання додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи.

Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень сільської ради.

Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

З метою підвищення ефективності роботи ради та сприяння організації розгляду питань на пленарних засіданнях з ініціативи голови ради може утворюватися погоджувальна рада депутатських груп та фракцій.

До складу погоджувальної ради депутатських груп та фракцій входять сільський голова та керівники депутатських груп та фракцій з правом ухвального голосу. У роботі погоджувальної ради депутатських груп та фракцій можуть брати участь голови постійних комісій ради з правом дорадчого голосу.

Головує на засіданнях погоджувальної ради депутатських груп та фракцій сільський голова. У разі його відсутності на засіданнях головує секретар сільської ради. У разі відсутності когось із керівників депутатських груп та фракцій чи голів постійних комісій за їх дорученням у засіданнях погоджувальної ради депутатських груп та фракцій беруть участь їхні повноважні представники з числа депутатів ради.

Рішення погоджувальної ради депутатських груп, фракцій мають рекомендаційний характер.

Стаття 111. Діяльність депутатських груп припиняється:

- в разі вибуття з неї окремих депутатів, якщо в її складі залишається менша, ніж встановлена Регламентом кількість депутатів;

- при прийнятті депутатами, що входять до складу групи, відповідного рішення;

- після закінчення строку повноважень сільської ради.

Стаття 112. Депутатські фракції, групи мають право:

1. На пропорційне представництво в постійних чи тимчасових комісіях ради та офіційних делегаціях ради;

2. На гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

3. Об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції. У разі створення більшості відповідальність за рішення та їх втілення несе сформована більшість ради;

4. Здійснювати інші права, передбачені законами України.

Повноваження депутатських груп, фракцій є похідними від повноважень депутата ради, передбачених Законом України „Про статус депутатів місцевих рад». Жодна депутатська група, фракція не має права виступати від імені ради.

РОЗДІЛ ІV

СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА, ЗАСТУПНИК СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ, СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ,

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ (СЕКРЕТАР) ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

1Сільський голова

Стаття 113. Повноваження новообраного сільського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні сільської  ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації. Повноваження сільського голови закінчуються в день відкриття першої сесії сільської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 114. У разі звільнення з посади сільського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського голови здійснює секретар сільської ради, крім випадків дострокового припинення повноважень сільського голови відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації". Секретар сільської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського голови і до моменту початку повноважень сільського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії сільської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

Стаття 115. Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження сільського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського  голови.

Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень сільського голови.

Стаття 116.  Сільський голова забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

 • організує в межах, визначених цим Законом, роботу сільської ради та її виконавчого комітету;
 • підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
 • вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
 • вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;
 • вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;
 • здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;
 • скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
 • забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
 • призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
 • скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
 • вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;
 • вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;
 • забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;
 • є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;
 • представляє об’єднану  територіальну громаду, сільську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
 • звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;
 • укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;
 • веде особистий прийом громадян;
 • забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;
 • бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
 • здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
 • видає розпорядження у межах своїх повноважень;

Стаття 117.  Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Сільський голова щорічно звітує сільській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами ради.

Стаття 118.  Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів сільської ради сільський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

2. Секретар сільської ради

Стаття 119. Секретар сільської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією сільського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії сільської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану відповідним сільським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської ради відповідний сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний сільський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади сільського  голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу сільської ради, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить сільський голова.

Стаття 120. Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Стаття 121. Секретар сільської ради у випадку, передбаченому частиною першою статті 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження сільського голови; скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради; веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради,  забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;  за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій; сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;  організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;  вирішує за дорученням селищного голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

Стаття 122.  Повноваження секретаря сільської ради можуть бути достроково припинені за рішенням сільської ради.

3. Заступник сільського голови

Стаття 123.  Заступник сільського голови призначається шляхом затвердження відповідною радою.

Стаття 124. Кандидатуру заступника голови  вносить на розгляд ради сільський голова. Унесені на розгляд ради кандидатури заступника сільського голови обговорюються в постійних комісіях, які готують щодо кандидатури вмотивовані висновки і за потреби роблять доповіді на пленарних засіданнях.

Кандидати на посаду заступника сільського голови обов’язково виступають на пленарному засіданні, відповідають на запитання, що обговорюються на пленарному засіданні. В обговоренні кандидатури на посаду заступника голови можуть брати участь тільки депутати.

Стаття 125.  Якщо запропонована сільським  головою  кандидатура не дістала підтримки необхідної більшості депутатів, сільський голова на черговій сесії представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення та голосування.

Стаття 126.  Питання про звільнення із займаної посади заступника голови підлягає розгляду і обговоренню не раніше як через тиждень і не пізніше як через два тижні з моменту включення до порядку денного. Під час розгляду цього питання заступнику голови  повинно бути надано слово для виступу.

4. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету сільської ради

Стаття 127. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету призначається шляхом затвердження сільською радою.

Стаття 128. Кандидатуру керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету вносить на розгляд ради сільський голова.

Стаття 129.  Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету сільської ради планує та організовує роботу виконавчого комітету, забезпечує підготовку засідань, матеріалів і проектів рішень на розгляд виконкому; здійснює організаційне забезпечення діяльності виконавчого комітету; організовує доведення рішень виконавчого комітету до виконавців та адресатів;

Стаття 130. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету сільської ради забезпечує зберігання офіційних документів виконавчого комітету сільської ради.

РОЗДІЛ V

ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

1. Утворення виконавчого комітету сільської ради

Стаття 131. Виконавчий комітет сільської ради є виконавчим органом сільської ради. Утворюється сільською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови  її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Стаття 132. Кількісний склад виконавчого комітету визначається сільською радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджується радою за пропозицією сільського голови.

Стаття 133. Виконавчий комітет ради утворюється у складі сільського голови, заступника (заступників) сільського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

Стаття 134. До складу виконавчого комітету сільської ради входять також за посадою секретар відповідної ради, староста (старости).

Стаття 135. Очолює виконавчий комітет сільської ради сільський голова.

Стаття 136. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Стаття 137. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні» для сільського голови.

Стаття 138. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним сільській раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 139. До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити депутати сільської ради, крім секретаря ради.

Стаття 140. Повноваження виконавчого комітету  сільської ради

1. Виконавчий комітет сільської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом  України «Про місцеве самоврядування» до відання виконавчих органів ради.

2. Виконавчий комітет ради:

1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку;

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

3. Сільська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та сільським головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам сільських рад.

Стаття 141.  Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

2. Формування відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської ради

Стаття 142. Рада, у межах затверджених нею структури і штатів, може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів рад.

Стаття 143. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської ради є підзвітні і підконтрольними сільської раді та підпорядкованими її виконавчому комітету і сільському голові.

Стаття 144. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, – за погодження з відповідними органами виконавчої влади.

Стаття 145. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи сільської ради затверджуються сільською радою.

РОЗДІЛ VІ

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ТА ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ   СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

1. Постійні комісії сільської  ради

Стаття 146. Постійні комісії сільської ради є органами сільської ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень сільської ради.

Стаття 147. Постійні комісії обираються сільською радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.

Всі інші питання структури комісії, розподілу повноважень між членами комісії вирішуються відповідною комісією.

Стаття 148. Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій сільської ради вносить голова сільської ради.   

Стаття 149. Сільська рада утворює комісії:

1.Комісія з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку.

2. Комісія з питань регламенту, депутатської етики, освіти, культури, охорони здоров′я, фізкультури, спорту, соціальної  політики,прав людини, законності, запобігання і протидії корупції.

3.Комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, земельних відносин, архітектури, будівництва, інфраструктури,  транспорту та охорони навколишнього природного середовища.

 Стаття 150.  Кількісний склад комісії визначається радою, але не менше 3-ох членів в кожній комісії. Комісії формуються за напрямками, визначеними радою. В разі необхідності може бути змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

Стаття 151. Голова постійної комісії обирається сільською радою за поданням сільського голови.

Голова постійної комісії може бути відкликаний сільською радою за його проханням або у випадках, зазначених у цьому Регламенті.

 Стаття 152. Заступник голови і секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії.

Стаття 153. Депутат сільської ради має право і повинен бути членом лише однієї постійної комісії. Всі члени постійної комісії мають рівні права.

Стаття 154. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані сільський голова та секретар сільської ради.

Стаття 155. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Стаття 156.  Координує роботу постійних комісій ради секретар сільської ради.

Стаття 157. Основною формою роботи постійної комісії є засідання.

Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Стаття 158. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

Стаття 159. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи керівники підприємств, установ, організацій, посадові особи повідомляють комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 160. Постійні комісії сільської ради є підзвітними сільській раді та відповідальними перед нею.

Стаття 161. З метою запобігання конфлікту інтересів, сільська рада покладає цю функцію на постійну комісію сільської ради з питань регламенту, депутатської етики, освіти, культури, охорони здоров′я, фізкультури, спорту, соціальної  політики, прав людини, законності, запобігання і протидії  корупції.

Зазначена постійна комісія в сільській раді здійснює контроль за дотриманням вимог статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 35 Закону України «Про запобігання корупції», надає сільському голові, секретарю ради, заступнику (заступникам) голови,  керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету, депутатам  сільської ради консультації та роз’яснення щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

Стаття 162. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій сільської ради визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, затвердженими сільською радою.

2. Тимчасові контрольні комісії сільської ради

Стаття 163. Тимчасові контрольні комісії сільської ради є органами сільської ради, які здійснюють контроль з конкретно визначених сільською радою питань, що належать до її повноважень.

Стаття 164. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії сільської ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 165. Тимчасова контрольна комісія сільської ради при здійсненні контролю з визначеного сільською радою питання має право залучати для участі в її роботі спеціалістів з цього питання, експертів та інших необхідних комісії осіб.

Стаття 166. Засідання Тимчасові контрольні комісії сільської ради проводять, як правило, закриті. Члени комісії та залучені для участі в її роботі інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з роботою комісії.

Стаття 167. По підсумках своєї роботи тимчасові контрольні комісії сільської ради подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Стаття 168. Повноваження тимчасової контрольної комісії сільської ради припиняються з моменту прийняття сільською радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень сільської ради. 

РОЗДІЛ VІІ

СТАРОСТА

Стаття 169. Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування.

Стаття 170. Староста обирається жителями села, селища (сіл, селищ), розташованого на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Стаття 171. Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні селищної ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

Стаття 172. Строк повноважень старости, обраного на чергових виборах, становить п’ять років, крім випадків дострокового припинення його повноважень з підстав і в порядку, визначених цим Законом.

Стаття 173. Староста є членом виконавчого комітету  сільської ради за посадою.

Стаття 174. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Стаття 175. Порядок організації роботи старости визначається  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською радою.

Стаття 176. Повноваження старости

1. Староста:

1) представляє інтереси жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах сільської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях сільської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях  сільської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;

4) сприяє жителям сіл відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень сільської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села та інформує сільського голову, виконавчі органи сільської ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі;

13) здійснює інші повноваження, визначені законами України.

Стаття 177. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями відповідного села, селища, відповідальним – перед  сільською радою.

Стаття 178. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного села, селища на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів сільської ради староста інформує раду про свою роботу.

РОЗДІЛ  VIII ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього

Стаття 179. Регламент набирає чинності після прийняття рішення радою про його затвердження.

Стаття 180. Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту. Зміни та доповнення до Регламенту набувають чинності не раніше ніж на 5 день після їх прийняття.

Стаття 181. Постійна комісія ради з питань  освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення, законності та правопорядку готує та узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на розгляд ради.

2.Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради.

Стаття 182. 1. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради та її органів забезпечується апаратом сільської ради та виконавчого комітету.

2. Керівництво апаратом ради та виконкомом сільської ради здійснює сільський  голова. 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи подобається вам наш сайт?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь