Новослобідська громада
Конотопський район Сумської області

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Новослобідської сільської ради

   • ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
   • ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ НОВОСЛОБІДСЬКОЇ
   • СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

   • 1. Мета

1.1 Цей документ створено з метою встановлення єдиних вимог до внутрішнього трудового розпорядку для працівників Новослобідської сільської ради.

     • 2. Галузь застосування

2.1 Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Новослобідської сільської ради (далі – Правила внутрішнього трудового розпорядку) розповсюджуються на всіх працівників сільської ради.

2.2 Правила внутрішнього трудового розпорядку мають за мету - подальше підвищення виконавчої та трудової дисципліни, раціональне використання робочого часу, творчий підхід до виконання службових обов’язків.

3. Нормативні посилання

Дане положення розроблено у відповідності до наступних нормативних документів:

- Конституція України;

- Кодекс Законів про працю України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4. Термінологія

У цьому Положенні наведені нижче поняття і терміни вживаються в такому значенні:

- посадова особа місцевого самоврядування - це особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету;

- служба в органах місцевого самоврядування – це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.

- працівники сільської ради – посадові особи місцевого самоврядування (сільський голова, його заступники, секретар сільської ради, керуючий справами виконавчого комітету сільської ради, старости, начальники та спеціалісти відділів) та діловод, водій, охоронці, прибиральниця.

 

     • 5.   Прийняті скорочення

- сільський голова – Новослобідський сільський голова, який очолює сільську раду та її виконавчий комітет;

- керуючий справами - керуючий справами виконавчого комітету Новослобідської сільської ради;

- керівництво – посадова особа, що займає посаду сільського голови, його заступників, секретаря сільської ради;

- КЗпП – Кодекс законів про працю України.

 

     • 6. Відповідальність та повноваження

6.1 Відповідальність за виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку покладається на працівників сільської ради.

6.2 Контроль за додержанням Правил внутрішнього трудового розпорядку покладається на сільського голову.

 

 • 7. Загальні положення

1. Згідно з Конституцією України громадяни України мають право на працю, тобто на отримання роботи з гарантованою оплатою праці відповідно до особистого трудового внеску, але не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять та роботи згідно з призванням, здібностями, професійною підготовкою та освітою.

2. Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу у сільській раді. 
Працівники мають право:
- на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки; 
- право на здорові і безпечні умови праці;
- на об'єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку;
- на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності; 
- на право звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством;
- та інші права, встановлені законодавством.

3. Основними принципами служби в органах місцевого самоврядування є:

- служіння територіальній громаді;

- демократизм, законність, верховенство права;

- гуманізм і соціальна справедливість;

- пріоритет прав та свобод людини і громадянина;

- професіоналізм, компетентність, ініціативність, чесність, відданість справі;

- поєднання місцевих і державних інтересів;

- захист інтересів територіальної громади;

- рівна можливість доступу громадян до служби в органах місцевого самоврядування з урахуванням їх ділових якостей та професійної підготовки;

- підконтрольність, підзвітність, персональна відповідальність за порушення дисципліни і неналежне виконання службових обов’язків;

- дотримання прав місцевого самоврядування;

- правова і соціальна захищеність посадових осіб місцевого самоврядування;

- фінансове та матеріально-технічне забезпечення служби за рахунок коштів місцевого бюджету;

- самостійність кадрової політики в територіальній громаді.

4. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються керівництвом сільської ради в межах наданих повноважень, а в випадках, передбачених діючим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку, – разом або по узгодженню з профспілковим комітетом (в разі створення).

  • 8. Порядок прийняття та звільнення працівників сільської ради, старост

1. Право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території. На посаду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов'язків.

2. Прийняття посадових осіб на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України (кадровий резерв, стажування тощо).

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування  здійснюється відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих  рад", «Про місцеві вибори».

Прийняття на роботу інших працівників сільської ради здійснюється відповідно до Кодексу Законів про працю України.

3. При прийомі на роботу чи при переміщенні працівника в установленому порядку на іншу роботу:

3.1. Керуючий справами зобов’язаний:

а) ознайомити працівника з функціональними обов’язками, умовами та оплатою праці, роз’яснити його права та обов’язки;

б) ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

в) ознайомити з обмеженнями, які передбачені для посадових осіб органів місцевого самоврядування, розділом IV 
Закону України “Про запобігання корупції”.

4. На всіх працівників, які пропрацювали більше 5 днів, заводяться трудові книжки в порядку, затвердженому діючим законодавством.

5. Розірвання трудового договору може мати місце тільки за підставами, передбаченими ст. 36-41, ст. 43. Кодексу законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється у випадках, які перелічені у ст.20 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

 

6. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами України, а також у разі:

   - відмови посадової особи місцевого самоврядування від складання Присяги;

   - порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування;

   -  неподання відомостей або подання посадовою  особою  місцевого самоврядування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений термін;

   -  виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог пов'язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування;

   -  досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

Рішення про припинення служби в органах місцевого самоврядування може  бути оскаржено посадовою особою місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом.

Перевибори сільського голови не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчих органів ради,  крім працівників патронатної служби (якщо такі будуть).

При призначенні на посаду та у разі звільнення посадової особи комісією, склад якої визначається розпорядженням сільського голови, складається акт прийому-передачі документів та матеріальних цінностей.

7. В день звільнення керівництво зобов’язано видати працівнику його трудову книжку з внесенням до неї запису про звільнення та провести з ним остаточний розрахунок. Днем звільнення вважається останній день роботи.

8. Відсторонення працівників від роботи допускається у разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством.

9. У випадку тимчасової непрацездатності, необхідності виконання посадових обов’язків за межами робочих кабінетів та з інших причин працівник зобов’язаний усно або письмово повідомити про це сільського голову або секретаря сільської ради.

10. У випадку несвоєчасної явки на роботу або довгострокового залишення свого робочого місця без  попередження керівництва особа, що провинилася, надає письмове пояснення та до неї застосовуються передбачені законодавством заходи дисциплінарного впливу.

 

9. Основні обов’язки працівників

 

1. Основними обов’язками працівників є:

- додержання Конституції України, Законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування;

- забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції;

- додержання прав і свобод людини та громадянина;

- шанобливе ставлення громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

- недопущення дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;

- своєчасне і точне виконання розпоряджень, вказівок, завдань керівництва, а також обов’язків, що визначені посадовими інструкціями;

- забезпечення державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

- постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації;

- сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціатива і творчість в роботі, дотримання дисципліни праці.

Працівники повинні діяти в межах своїх повноважень, які викладені в посадових інструкціях. В разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, працівник зобов’язана невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу.

 

10. Основні права працівника

 

Працівник має право:

-  на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

-  на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;

-  на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;

-  на відпочинок;

-  на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

-  на соціальний і правовий захист, соціальне страхування;

-  отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм  власності, об'єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов'язків;

-  у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї  особової  справи  та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження ним служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення;

-  вимагати проведення службового розслідування з  метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри щодо нього;

-  захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

 

11. Основні обов’язки керівництва

 

Керівництво зобов’язано:

- створити необхідні умови для плідної праці працівників усіх категорій, щоб працівник мав закріплене за ним робоче місце, своєчасно отримував завдання і знайомився з умовами його виконання, мав здорові і безпечні умови праці, надійне обладнання та необхідні матеріали;

- створити умови для підвищення продуктивності праці, запровадження нових методів, технологій, засобів та форм;

- постійно удосконалювати умови оплати праці, виплачувати заробітну плату в обумовлені строки;

- забезпечувати суворе дотримання дисципліни праці, постійно вести роботу по її укріпленню, раціонально використовувати трудові ресурси, формувати стабільні колективи з висококваліфікованих фахівців;

- суворо дотримуватись законодавства про працю, правил охорони праці, Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”;

- постійно контролювати знання та виконання працівниками всіх вимог інструкції по техніці безпеки, протипожежній охороні;

- забезпечувати систематичне підвищення ділової кваліфікації всіх працівників;

- уважно відноситись до запитів та потреб працівників.

 

12. Робочий час та його використання

1. Робочим часом вважається період, коли працівник у відповідності до трудового договору та трудового розпорядку виконує свої трудові обов’язки.

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Для працівників сільської ради встановлюється п’ятиденний робочий тиждень і такий режим  роботи, який зобов'язані виконувати всі працівники:

початок роботи - 8.00 год.;

кінець роботи - 17.15 год.;

перерва на відпочинок - з 12.00 до 13.00 год.

у п'ятницю: початок роботи о 8.00 год.;

кінець роботи –о 16.15 год.;

перерва на відпочинок - з 12.00 до 13.00 год.

вихідні дні - субота та неділя;

Напередодні святкових днів тривалість робочого дня скорочується на  1 годину.

 

2. Робота у вихідні дні забороняється. Лише для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники зобов’язані за розпорядженням сільського голови з’явитися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні.

Робота в святкові, неробочі та вихідні дні може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. Оплата за роботу у вихідний день обчислюється за правилами статті 107 КЗпП в межах бюджетного призначення. Не допускається залучення до роботи у вихідні та святкові дні вагітних жінок,  матерів, які мають дітей у віці до 3-х років, а також працівників молодше 18 років.

Відгул – додатковий день відпочинку повинен бути оформлений у вигляді погоджувальної резолюції сільського голови на заяві працівника. Заява пишеться в одному екземплярі, підписується працівником і візується у секретаря сільської ради, проставляється погоджувальна резолюція, а потім передається керуючому справами для підшивки в матеріали особової справи працівника. В ряді випадків (надання днів відпочинку керівним особам) окрім заяви працівника видається відповідне розпорядження сільського голови. Самовільне (без дозволу керівництва) використання відгула вважається прогулом.

3. Для обліку використання робочого працівників ведеться табель обліку робочого часу працівників. За результатами цього обліку щомісячно складається табель обліку використання робочого часу, який передається до відділу бухгалтерського обліку та звітності сільської ради для врахування при нарахуванні заробітної плати.

4. Всі працівники виконують свої службові обов’язки, як правило, в закріплених за ними робочих кімнатах (кабінетах). Під час сесій сільської ради, засідань, нарад тощо – в інших призначених для цього приміщеннях, а також за дорученням керівника в інших установах, організаціях та на підприємствах.

 

5. Надання щорічних та додаткових відпусток посадовим особам здійснюється згідно з Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та Закону України “Про відпустки”, іншим працівникам – згідно з чинним законодавством. Графік чергових відпусток складається керуючим справами до 5 січня кожного року і затверджується сільським головою та доводиться до відома усіх працюючих.

Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства, установи, організації з додержанням вимог частини шостої статті 83 КЗпП та в інших випадках, передбачених законодавством. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки. Частина невикористаної відпустки може бути надана у будь-який інший час відповідного року чи приєднана до відпустки у наступному році.
У випадках, передбачених статтею 25 Закону України "Про відпустки", працівнику за його бажанням надається в обов'язковому порядку відпустка без збереження заробітної плати.
За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений колективним договором, але не більше 15 календарних днів на рік.

13. Заохочення за успіхи в роботі

За сумлінне виконання службових обов’язків, підвищення якості роботи та інші досягнення в роботі застосовуються види матеріального та морального заохочення. Порядок їх застосування визначений Положенням  про преміювання сільського голови, працівників апарату сільської ради і технічного працівника, затвердженого рішенням виконавчого комітету Новослобідської сільської ради від 28 квітня 2016 року №13.

14. Матеріальна відповідальність працівників
Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну установі внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків. При покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна  установі винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством.
На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка виникла в  результаті нормального виробничо-господарського риску, а також за шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої необхідності.
Керівництво зобов'язане створити працівникам умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого їм майна.
 Працівники зобов'язані бережливо ставитися до майна установи і вживати заходів щодо запобігання шкоді.
За шкоду, заподіяну установі при виконанні трудових обов'язків, працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. Під прямою дійсною шкодою мається на увазі втрата, погіршення або зниження  цінності майна, необхідність для установи провести витрати на відновлення, придбання майна або інших цінностей, чи провести додаткові (викликані внаслідок порушення працівником трудових зобов’язань) грошові виплати.
Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у випадках, зазначених у законодавстві. 
Письмові договори про матеріальну відповідальність може бути укладено установою з працівниками (що досягли вісімнадцятирічного віку), які займають посади або виконують роботи, безпосередньо зв'язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей. При звільненні матеріально відповідальних осіб необхідно провести інвентаризацію та передачу матеріальних цінностей новій матеріально відповідальній особі.

15. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

та незадовільне виконання службових обов’язків

До посадових осіб органів місцевого самоврядування та інших працівників за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень та скоєння вчинків, які дискредитують орган місцевого самоврядування, в якому вони працюють, застосовуються дисциплінарні стягнення, передбачені діючим законодавством: оголошення догани, затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду, попереджені про неповну службову відповідність, звільнення з роботи.

Незалежно від накладення дисциплінарного стягнення керівник має право позбавити працівника премії частково чи повністю за допущене порушення трудової та виконавської дисципліни, невиконання функціональних обов’язків, низьку ефективність праці.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи подобається вам наш сайт?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь